Objektna tehnologija v Sloveniji

Povzetki prispevkov

Sreda, 18.junij '97

 • Mihael Rostaher, OdaTeam d.o.o.
  20 let izkušenj pri vodenju programskih projektov
  V pričujočem sestavku prikazujem izkušnje, ki sem jih nabiral zadnjih 20 let ob vodenju programskih projektov. Večji del sestavka je namenjen problemom, ki nastajajo v večjih podjetjih, in primerjavi z delovanjem v relativno svobodnem okolju. Prvi del je neke vrste potopis od prvih stikov z razvojem programske opreme do uspešno implementirane objektno orientirane zavarovalniške aplikacije, ki jo danes uporabljajo v petih državah Evrope. Drugi del je povzetek, v katerem izpostavljam najvažnejša dejstva, ki odločilno vplivajo na uspešen oz. neuspešen zaključek objektno orientiranega programskega projekta.
 • Tomaž Gornik, Marand d.o.o.
  Ključne tehnologije za sodobno poslovanje
  Obstoječi sistemi še zdaleč niso sposobni slediti spremembam, katerim so danes podvržena podjetja. Za sodobno podjetje predstavljajo hitre spremembe poslovnih procesov in tehnologij težke odločitve, vendar tudi izjemne priložnosti. Prodajni programi, delovni procesi, organizacijske strukture, odnosi z dobavitelji in pričakovanja kupcev se navidez spremenijo v istem trenutku, ko so vzpostavljeni. Edina rešitev za podjetja, ki želijo slediti tržnim zakonitostim, je sprejetje novih tehnologij in orodij. Kot taka predstavja objektna tehnologija najboljšo možnost, da zgradimo informacijske sisteme, ki bodo lahko sledili potrebam podjetij v novih okoliščinah poslovanja.
 • Izidor Jerebic, SELECT Technology d.o.o.
  Razvojna metoda - temelj uspeha (propada)
  Vodenje softverskih projektov je tisti bistven prispevek, ki odloča o uspešnosti/neuspešnosti projekta. V prispevku bo avtor predstavil temeljne probleme vodenja softverskih projektov in poskusil odgovoriti nanje s predstavitvijo razvojne metode, ki jo uporabljajo v podjetju SELECT Technology. Njihova razvojna metoda je nastala na podlagi nekaterih znanih razvojnih metod (Jacobson, Booch, OMT) in lastnih izkušenj pri izdelavi projektov.
 • Helmut Fichtinger, PLATINUM Technology Ges.M.b.H. Austria & CEE
  ParadigmPlusTM - Combining Business Process Reengineering with Object-Oriented Analysis and Design Methodologies
  When combining object-oriented (OO) analysis and design methodologies with business process reengineering (BPR) an OO software development process has to fullfill certain requirements. On the other side the method, which is used for business process modeling (BPM), has to fit to the concepts used for developing the software system.
  Therefore this article presents from the viewpoint of the information technology an OO method notation independent OO software life cycle – Enterprise Component Modeling (ECM) – in conjunction with a methodology – Object-Oriented Change and Learningä (OOCL) – suitable for BPM. Finally, an outline is given, how an OO analysis and design CASE tool – like Paradigm Plusä – is able to combine the world of BPM and OO methodologies.
 • Evelin Vatovec Krmac, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož
  Vključitev ponovne uporabe v objektno usmerjen razvojni proces programske opreme
  Objektna tehnologija navaja ponovno uporabo kot eno izmed svojih največjih prednosti. Vendar pa mora biti za uspešno, organizirano in sistematično ponovno uporabo izpolnjenih kar nekaj predpogojev. Eden od ključnih predpogojev je tudi vključitev procesa ponovne uporabe v razvojni proces programske opreme.
 • Štefan Masič, Tomaž Kolmanič, Bruno Stiglic, FERI Maribor
  Praktični primer razvoja knjjižnice ponovno uporabnih razredov
 • Ninoslav Šimunović, TIS Inženiring za telematiko in software d.d.
  Poslovni objekti ustvarjajo osnovne elemente informacijskega sistema
  Danes smo priča dejstvu, da je objektna tehnologija vse bolj prisotna pri projektiranju informacijskih sistemov, čeprav največji uporabniki informacijske tehnologije vodijo nesmiselno bitko s to najnovejšo tehnologijo. Spremembe v načinu razmišljanja, pri zahtevah uporabnikov in načinu poslovanja večine podjetij pri nas in v svetu vodi v inertnost, ki v takšnih sistemih ne zagotavlja več obstanka. Vsi vemo, da se poslovne zahteve spreminjajo dnevno in da mora te spremembe podpreti tudi nova tehnologija. Pojavljajo se izrazi kot so trislojna in štirislojna aplikacija, ki s seboj nosijo novo tehnologijo za projektiranje informacijskih sistemov. to, kar v vsakem primeru predstavlja osnovo za kreiranje poslovnih aplikacij, je poslovni objekt. Poslovni objekt postaja osnova za vse objektno orientirane metodologije, ki vključujejo tudi "workfow" koncept.
 • Matevž Rostaher, Uroš Grajfoner, David Gorišek, OdaTeam d.o.o.
  Vzorci, ki povezujejo
  V sestavku poizkušamo podati pregled nad tem, kaj so vzorci in zakaj so pomembni v informacijski industriji. Primeri iz komponentne tehnologije ilustrirajo uporabo vzorcev. Prikazan je tudi način kako vzorce uvedemo v podjetju, v kateri fazi razvoja programske opreme in s katerimi orodji. Poizkušamo tudi prikazati, da vzorci niso le tehnika ali metoda, ampak način razmišljanja, ki lahko bistveno izboljša kakovost programske opreme.
 • Janko Mivšek, TRIS-A d.o.o.
  Ogrodje poslovnega informacijskega sistema z uporabo objektne tehnologije
  S tem člankom želimo posredovati nekaj naših zamisli in smernic za izkoriščanje prednosti objektne tehnologije pri modeliranju in izgradnji poslovno informacijskih sistemov. želimo namreč preseči ozkost sedanjih rešitev, ki izhajajo iz omejitev same informacijske tehnologije. Ob tem mislimo predvsem omejenost relacijske tehnologije, ki nas sili v modeliranje kompleksnosti poslovnega sistema s pomočjo dvodimenzionalnih tabel. V objektni tehnologiji teh omejitev ni in izplača se izkoristiti svobodo in postaviti model poslovnega informacijskega sistema na novo. Opisali bomo, kako samo z dvema osnovnima objektoma - poslovnim elementom in poslovnim dogodkom, učinkovito modeliramo poljubno kompleksen poslovni sistem. S pomočjo teh dveh objektov bomo nakazali, kako bi (in kako nameravamo) tak sistem izvesti v praksi.
 • Matjaž Urbančič, Janez Stražišar, CADING d.o.o.
  Objektno zasnovan poslovni informacijski sistem za upravljanje intelektualne delavnice OO podatkovna baza in OO aplikacije
  Pisati nameravamo predvsem o tem, kaj nam popolnoma objekten IS omogoča (tako uvajalcem sistema kot tudi uporabnikom) s posameznimi konkretnimi primeri na razlicnih podrocjih. Verjetno bo clanek prvic malce futuristicen in drugic posredno vezan na Matrix, ki ga poznamo in skozi njegovo optiko gledamo na objektno tehnologijo. Mi namrec nismo programerji ali informatiki. Smo strojniki - razvijalci izdelkov in tehnologi. V Cadingu sva redno zaposlena dva. Ze od leta 86 delava z CAD/CAM aplikacijami na relacijski bazi podatkov. Prej sva bila zaposlena v Iskri Elektrooptiki - danes Fotona d.d. Organizacija dela in informacij nas torej stalno spremlja. Izbor Matrixa je za nas korak naprej in sicer z orodjem, ki ga sami lahko obvladamo (brez programiranja). Preprosto, poznamo problematiko in z Matrixom jo lahko resujemo sami - enako velja za stranko.
 • Razlogi za prehod; pot prehoda; razmislek o kakovosti procesa, osebja; problem kadrov; kako ohraniti investicije v obstoječe sisteme; kako izbrati orodja; kje iskati znanja...

Četrtek, 19.junij '97

 • prof. dr. Wolfgang Hesse, Univerza v Marburgu
  Theory and Practice of the Software Process - How to Manage Object-Oriented Development
  This report consists of three parts:
  (a) a summary of an empirical investigation on current software development practice,
  (b) the presentation of a new software process model based on its results,
  (c) a discussion of the consequences for managing projects which follow an evolutionary, object oriented approach.
  In an interdisciplinary field investigation, software developers, managers and users were asked about their work procedures and conditions. This research aimed at obtaining a status of current software engineering practice and getting insights for future work design and orga-nisation. Among other results, a significant discrepancy was found between the officially prescribed phase-oriented software life cycles and the work processes actually practiced. Formal project planning turned out to be less impor-tant for project success than a flexible and anticipating task management.
  In order to re-harmonize theory and practice and also to cover new requirements resulting from a paradigm change towards object-oriented techniques, we propose a model for evolutionary, object oriented software development (EOS). This model is based on a frame-work of cycles and activities bound to the "objects" of development as, for example, classes and system components. It is shown that management procedures built on this framework allow a multi-level, differentiated planning and control. This implies new challenges on project managers but it enables them to plan and to act in a flexible, dynamic and more adapted way.
 • Vjekoslav Milinković, TIS Inženiring za telematiko in software d.d.
  ORDB - združevanje relacijske in objektne tehnologije baz podatkov
  Sistemi za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi bazami dominirajo na tržišču podatkovnih baz od začetka osemdesetih let zaradi enostavnega modela, na katerem se zasnujejo in dobro razdelanih standardov, ki definirajo relacijski model. Po drugi strani enostavnost relacijskega modela poudari tudi njegove pomanjkljivosti. Vse več je zahtev po novem razredu aplikacij, ki vključujejo vase multimedijske sisteme, statično in znanstveno modeliranje in analizo, kot tudi obdelavo zemljepisnih informacij, torej: možnost manipulacije s kompleksnimi vrstami podatkov. Objektno orientirane podatkovne baze dovoljujejo uporabo sestavljenih, uporabniško definiranih tipov podatkov in manipulacijo s takšnimi podatki.
  Prispevek daje podroben opis lastnosti objektno relacijskega modela baze podatkov, pregled različnih pristopov k razvoju takšnega modela ter prinaša izkušnje avtorja pri delu s takšnimi sistemi.
 • Slavko Rožič, Oracle Software d.o.o.
  Uporaba objektov v objektno relacijski podatkovni bazi Oracle8
  Avtor bo v članku opisal značilnosti objektne komponente podatkovne baze Oracle8. Pojasnil bo celoten koncept NCA (Network Computing Architecture) arhitekture po CORBA standardu, katere sestavni del je tudi Oracle8. Pri pregledu zmožnosti, ki jih ta verzija, omogoča se bo zadržal tudi na vprašanjih povezave obstoječih relacijskih podatkovnih struktur z objektnimi. Govoril bo o uporabi baznih objektov pri izdelavi novih in prenavljanju obstoječih poslovnih aplikacij ter predstavil prednosti in izzive pri uporabi posameznih orodij.
 • Petar Brajak, ICOS d.o.o.
  Razvoj WEB aplikacij na osnovi objektno-orientiranih relacijskih baz
  V referatu dodo predstavljene najpomembnejše lastnosti relacijsko-objektnih baz, ki vključujejo mešanico kompleksnih podatkovnih struktur in metod za 2D in 3D prostorske sisteme, prepoznavanje dokumentov, "patern recognition" itd. V referatu bo avtor prikazal konkretne primere iz prakse in dokazal, da so objektno-relacijske baze edina prava rešitev za razvoj kompleksnih, dinamičnih WEB aplikacij.
 • Tomaž Domajnko, Silvo Koren, FERI Maribor, Borut Celcer, Ivan Drvarič, Zavarovalnica Maribor d.d.
  Uporaba objektnega pristopa na primeru izgradnje informacijske podpore poslovne funkcije v zavarovalništvu
  Prispevek prikazuje primer celovite uporabe objektne tehnologije za razvoj poslovne funkcije v zavarovalništvu. Prikazuje konsistentno uporabo objektno orientiranih tehnik razvoja skozi vse faze življenjskega cikla, hkrati pa nakazuje možnosti, katere objektna tehnologija ponuja. Uporaba enega konceptualnega modela skozi celoten razvojni proces olajša pretok informacij med posameznimi člani razvojne skupine, hkrati pa omogoča uporabo orodij CASE. Uporaba objektne podatkovne baze omogoča shranjevanje semantiko vsebujočih podatkov, uporaba trinivojske arhitekture zagotavlja komponentno zgradbo končnega sistema, uporaba vzorcev pa zagotavlja ponovno uporabo, saj z identifikacijo ustreznih rešitev iz preteklosti ponovno uporabimo ne samo rešitev temveč tudi znanje, ki je bilo v preteklosti pridobljeno in preizkušeno v praksi. Vse uporabljene metode imajo eno skupno točko - poenostaviti poskušajo proces razvoja programske opreme, hkrati pa zagotavljati kakovost končnega proizvoda.
 • Matej Kovačič, Petar Brajak, ICOS d.o.o.
  Vzpostavitev informacijskega sistema o arhivskem gradivu s pomočjo objektne tehnologije
  V referatu želimo prestaviti projekt o izdelavi in administraciji baze podatkov o arhivskem gradivu. Projekt je primer, kako je mogoce s sodobnimi orodji objektne tehnologije spremljati skupinski razvoj, upostevati standarde ISO9001 in mednarodne standarde za arhivsko popisovanje ter v kratkem casu postaviti sistem na osnovi odprtih aplikacij streznik/odjemalec, napisanih v objektnem programskem jeziku NewEra. Analize delovnih in podatkovnih procesov so bili narejene na osnovi tehnologije "Object Modeling Technique" z orodjem Cadre OMT.
 • Robert Leskovar, Miroljub Kljajić, Andrej Škraba, Igor Bernik, Matej Jenko, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
  Izkušnje pri razvoju modula za razporejanje kapacitet z objektnim pristopom
  Predstavljen je razvoj modula za razporejanje naročil v proizvodne enote. Modul je del simulacijskega sistema za podporo odločanju v poslovnih sistemih SIMLES, lahko pa deluje tudi samostojno. Obdelati je mogoče poljubno število proizvodnih enot, izdelkov in naročil. Pri testiranju različnih algoritmov razporejanja se je pokazala prilagodljivost in možnost preprostega dodajanja novih algoritmov. Modul je bil razvit v jeziku C++.
 • Miran Kirn, Oracle Software d.o.o.
  Oracle CASE orodja in objektna tehnologija
  Zbirka programskih orodij Oracle Designer/2000 ne sodi v kategorijo klasičnih orodij objektne tehnologije. Ugotoviti pa moramo, da se tudi ta orodja po metodologiji, načinu dela in uporabi približujejo tej kategoriji orodij. Orodja omogočajo uporabo vnaprej pripravljenih ogrodij za izdelavo aplikacij in uporabo enotnih algoritmov za uporabo v izdelanih aplikacijah. Zbirka vsebuje tudi programske generatorje za objektno orientirana orodja.
 • Amil Jašarbašić, TIS Inženiring za telematiko in software d.d.
  Distribuiranost poslovnih objektov
  Objektno orientirana paradigma, odjemalec/strežnik arhitekture, Internet in hiter razvoj mrež in komunikacijske infrastrukture, ponujajo novo kvaliteto v smislu izgradnje fleksibilnejših, učinkovitejših, cenejših in lažje vzdrđževanih informacijskih sistemov. Ideja distribuiranosti ima za cilj popolno decentralizacijo še vedno monolitnih odjemalec/strežnik aplikacij. S tem razumemo brisanje ostre meje med odjemalec in stržnik stranjo aplikacije in njeno disperzioniranje ali sestavljanje s samostojnimi komponentami, ki ograjujejo podatke in poslovno logiko aplikacije. Distribuirani objekti, katerih vmesniki so pisani v skladu s katerim od standardov distribuiranosti (CORBA, DCOM), postanjo dostopni in uporabni neodvisno od njihove lokacije, jezika, v katrem so napisani, platforme ipd.

  Z združevanjem objektov kot inteligentnih, večkratno uporabnih segmentov kode v t.i. knjižnice poslovnih objektov, se odpirajo možnosti informatiziranja poslovnih procesov z "zlaganjem" oz. sestavljanjem aplikacij iz poslovnih objektov, razpoložljivih na tržišču.

 • Marko Krajnc, Andrej Krajnc, Andrej Kline, OdaTeam d.o.o.
  Komponentna tehnologija - nadgradnja objektne tehnologije
  Namen tega prispevka je predstaviti komponentno tehnologijo kot ključno tehnologijo pri razvoju moderne programske opreme. V prispevku je prikazano, kako je s pomočjo programskih komponent možno v kratkem času izdelati kakovostno programsko opremo. V prispevku so opisane prednosti komponentne tehnologije v primerjavi z obstoječimi metodami, ki se danes najpogosteje uporabljajo pri razvoju programske opreme.
 • Matjaž B. Jurič, FERI Maribor
  CORBA ali DCOM - bo Microsoft spet prevladal?
  Porazdeljeni objekti postajajo realnost. Številne prednosti, ki jih prinašajo, korenito vplivajo na način razvoja programske opreme. Pred začetkom razvoja pa moramo sprejeti odločitev o modelu, oziroma arhitekturi, ki jo bomo uporabili. Katera je boljša, OMG CORBA ali Microsoft DCOM? V prispevku bomo primerjali oba modela. Prikazali bomo tehnološke in strateške prednosti in slabosti. Odgovorili bomo na vprašanje, ali je DCOM objektno orientiran. Ogledali si bomo načine za medsebojno povezavo modelov CORBA in DCOM. Ovrgli bomo tezo ťCORBA na strežnikih, DCOM na odjemalcih.Ť Strateške usmeritve, ki jih pričakujemo v tem letu, bodo osnova za razmišljanje o možnostih, da Microsoft prevlada tudi na področju porazdeljenih objektov. Ali pa tudi ne.
 • Andrej Šoštarič, Milan Gabor, Damjan Zazula, FERI Maribor
  Interaktivne mrežne aplikacije
  Mrežni računalnik. Pojem, ki postaja stvarnost. Pravzaprav smo priče nekakšni preobrazbi osebnih računalnikov v informacijske terminale, katerih prava vrednost se izkaže šele v vse bolj razširjenih mrežnih sistemih. Danes so videti kot logična posledica tehnološkega razvoja in teženj h globalni informacijski vasi, a še ne tako dolgo nazaj so mnogi izražali dvome o takšnem razvoju.

  Prvi mrežni brkljalniki, ki so bili sposobni interepretirati novi jezik HTML, so bili znanilci velikih sprememb, katerih bistveni razmah je pomenila predstavitev novega programskega jezika Java, ki je v dotedanje dokumente HTML vnesla neprimerno višjo stopnjo interaktivnosti. Relativno preprosta, povsem objektna zasnova jezika Java, se je s svojo platformsko neodvisnostjo izkazala za zelo posrečeno.

  V čem so bistvene razlike med osebnim in mrežnim računalnikom? Omejimo se na dve najpomembnejši. Delo v mrežnem okolju poteka v glavnem po načelu odjemalec/strežnik (danes se vse bolj uveljavlja trislojna arhitektura). Programska oprema na strežnikovi strani je omejena le na sistemske programe, ki omogočajo mrežno komunikacijo ter brkljalnik (Netscape, Internet Explorer, Mosaic). Za razliko od osebnih računalnikov na mrežnih računalnikih ne potrebujemo dodatne licenčne programske opreme (urejevalniki teksta ipd.), temveč lahko ustrezno programsko opremo naložimo z določenih strežnikov sproti takrat, ko jo potrebujemo.

  Z namenom, da bi sledili razvoju na tem področju, smo 1996. leta v okviru Laboratorija za sistemsko programsko opremo ustanovili center znanja CRIMA - Center za interaktivne mrežne aplikacije. Kot aktivni udeleženci projekta CoLoS, katerega namen je konceptualno predstaviti različna znanstvena področja, smo ob pomoči prof. Zvonka Fazarinca s Stanforda ustvarili večje število appletov, ki ponazarjajo gibanje električnih delcev v vodnikih. Appleti omogočajo aktivno poseganje v njihovo delovanje in s tem lažje razumevanje fizikalnih lastnosti delcev. Poleg tega omenimo tudi splošno namensko zbirko razredov in metod, ki omogoča vizualizacijo statističnih podatkov s pomočjo različnih grafov. Trenutno pa razvijamo orodje za nadzor zmogljivosti (obremenjenosti) računalnikov v večplatformskih porazdeljenih sistemih (MTool). Naš cilj je spremljanje določenih sistemskih parametrov (zasedenost procesorja, diskov, stanje procesov, ki tečejo na sistemih, število uporabnikov, mrežni promet (ftp, WWW) ipd.). Orodje MTool je tipičen predstavnik trislojne arhitekture, katerega bistven del je napisan v Javi.

 • Bogdan Viher, Ivan Lah, HERMES SoftLab d.o.o.
  Uporaba Jave pri izgradnji distribuiranih sistemov za Internet
  Pri izgradnji distribuiranih sistemov za Internet je temeljnega pomena zmožnost medsebojnega komuniciranja oddaljenih, sočasno izvajajočih se aplikacij v skladu s protokoli iz družine TCP/IP. Ta možnost je bila sestavni del Jave že od njene prve izdaje naprej, vendar Java pri tem poskrbi le za komunikacijski kanal, za kodiranje in dekodiranje sporočil pa morajo poskrbeti aplikacije same. Tak tipično proceduralni pristop pa Javinemu svetu dinamičnih objektov ne pristoji najbolj. Edino sprejemljivo rešitev je predstavljala razširitev obstoječega Javinega objektnega modela v distribuiran objektni model na čimbolj naraven in neboleč način. Rezultat teh prizadevanj je nastanek specifikacije Java RMI (Remote Method Invocation), ki popolnoma podpira gradnjo distribuiranih Java aplikacij. Tako je sedaj mogoče ob minimalnem dodatnem programerskem naporu klicati metode objektov, ki tečejo v okviru drugih Java virtualnih strojev - bodisi na istem bodisi na oddaljenem računalniku.
 • Aleš Špetič, Skupina LOOP
  Osebni borzni sistem in njegov razvoj
  Osebni borzni sistem je trenutno največja slovenska aplikacija napisana v Javi. Omogoca živo spremljanje tečajev z Ljubljanske borze in hiter, varen in učinkovit način borznega poslovanja. Uporabniški vmesnik je v celoti napisan v Javi, medtem ko so na strani strežnika uporabljena Unix orodja in programski jeziki Perl, C/C++ in SQL.
 • Aleš Živkovič, FERI Maribor
  Integracija Jave, podatkovnih baz in Interneta
  Uveljavlja se nov način poslovanja, katerega bistvene, vendar ne edine člene bomo obravnavali v prispevku. Programski jezik Java bo predstavljen s stališča uporabnosti v svetovnemu spletu. Pri tem je za poslovne aplikacije modernega časa značilna trislojna arhitektura odjemalec/strežnik kjer ločujemo uporabniški vmesnik od poslovne logike in podatkov. Java se pogosto uporablja za gradnjo uporabniškega vmesnika, ki najde poslovno logiko v obstoječih (npr. C++) programih in podatke v relacijskih podatkovnih bazah. Poskušali bomo podati primerjavo različnih pristopov k realizaciji omenjene arhitekture in z njo možnosti za integracijo Jave, podatkovnih baz in svetovnega spleta.

Generalni pokrovitelj

Hermes SoftLab

Nosilni pokrovitelji

Nosilni pokrovitelji

Sopokrovitelji

Sopokrovitelji

Center za objektno tehnologijo Objektna tehnologija v Sloveniji Novosti pri organizaciji srečanja Sporočila, namenjena organizatorju srečanja